Over Laetare

Onze school is een basisschool, bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In deze periode van acht jaar willen we een basis leggen voor verdere opvoeding en onderwijs.
Op Laetare zijn momenteel 11 groepen:

 • 4 onderbouw (4-6 jaar)
 • 4 middenbouw (6-9 jaar)
 • 3 bovenbouw (9-12 jaar)

Op een dag wordt afwisselend gewerkt in kringsituaties, spelsituaties, werksituaties en vieringen. De meeste activiteiten vinden in de stamgroep plaats.

De basisactiviteiten zijn:

Kring:

Bijna elke ochtend wordt gestart in de kring. In de kring is ruimte voor gezelligheid (viering van verjaardag, spel, vertellen van wat je hebt meegemaakt) en voor overleg over gedrag en werk. Vaak is de kring ook uitgangspunt voor wereldoriëntatie. In de kring heeft iedereen evenveel recht van spreken: kinderen, stamgroepleid(st)er en eventueel aanwezige ouders.

Spel

Door spel kun je gevoelens en emoties verwerken. Evenals bijvoorbeeld lezen en schrijven, moet je ook leren spelen.

Dat doen we in de gymles, bij drama, SEL-lessen en tal van andere activiteiten. Spel komt vooral tot uitdrukking bij:
dagopening, buiten spelen, expressievormen, werkuur, weeksluiting en in de kring.

Werk

Ieder kind is op hetzelfde moment bezig met zijn eigen werk. Werk dat, wat betreft hoeveelheid en moeilijkheid, past bij het kind. Het werken gebeurt onder andere in het blokuur.

In de onderbouw met:

 • oefeningen voor luisteren, spreken en kijken, expressieactiviteiten
 • werkjes zoals lotto´s, puzzels, sorteeroefeningen, hoeveelheid-oefeningen, wat-hoort-erbij-spelletjes, enz.
 • werken met de computer

In de middenbouw met:

 • aanvankelijk en voorgezet lezen en andere taalvaardigheden
 • schrijven
 • rekenen
 • projecten (de kalender, plattegrond, windstreken)
 • werken met de computer

In de bovenbouw met:

 • voortgezet lezen en andere taalvaardigheden
 • rekenen
 • werken met de computer
 • minimumprogramma

In de midden- en bovenbouw werken de kinderen met een dag- of weekplanning. Dit zijn schema´s waarin alle werk van tevoren is vastgelegd. Kinderen maken dit werk zelfstandig.

Naast de stamgroepen kunnen de kinderen elkaar ontmoeten in:

 • niveau- en instructiegroepen (b.v. voor inscholing van spelling en rekenen)
 • expressie (b.v. handvaardigheid)
 • schoolverband (b.v. bij weeksluiting en pauzes)

Er zijn vakken, die niet in de stamgroep worden gegeven. Kinderen van de gehele middenbouw of bovenbouw gaan dan naar instructiegroepen (jaargroepen):

Rekenen
We rekenen in de gehele school op hetzelfde moment, zodat kinderen ook op een hoger of lager niveau kunnen werken. Momenteel hebben we 3 rekengroepen voor de bovenbouw.

Voor de middenbouw zijn er 4 rekengroepen.

Minimumprogramma
De basiskennis voor wereld oriëntatie komt hier aan bod (vanaf groep 5). Onderdelen zijn b.v. topografie, Romeinen, vulkanisme, planten- en vleeseters.

Expressie
In de bovenbouw doen de kinderen een keuze uit 16 technieken. Aan een opdracht werken ze 4 weken achtereen op 4 donderdagmiddagen. De begeleiding gebeurt door ouders en leerkrachten.

Viering
Gezamenlijk beleven door kinderen en medewerkers. Vieringen zijn bijvoorbeeld:

 • verjaardagen van leerlingen of leerkrachten
 • begin van een project )doorleerkrachten voor leerlingen)
 • samen zingen, musiceren, toneelspelen e.d.
 • weeksluiting (wekelijks door kinderen voor kinderen en ouders)
 • Zondag Laetare: het grote schoolfeest voor alle kinderen en hun familie. Altijd op zondag tussen Carnaval en Pasen
 • Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval enzovoorts