Schoolinformatie

Basisschool Laetare. Een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Wij zien onze school als een veilige haven voor uw kinderen. Een plek waar we kinderen gedurende 8 jaar intensief volgen, begeleiden en vormen zodat zij duidelijke mogelijkheden krijgen voor de toekomst.
We bedoelen dan de levensbeschouwelijke, intellectuele, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling. We willen meehelpen uw kind te laten opgroeien tot een evenwichtig mens.
Iemand met aandacht en zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dit is ons vertrekpunt bij het omgaan met kinderen en ouders. Daarnaast besteden we met het werken met “Trefwoord” extra aandacht aan dit onderwerp.

Als Jenaplanschool proberen wij van onze school een fijne leef- en werkgemeenschap te maken waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Hierbij stellen wij het kind voorop.

In ons opvoedend bezig zijn en met ons onderwijs willen we de kinderen begeleiden in hun groei naar volwassenheid die zich kenmerkt door :

  • een persoonlijke stellingname (mens zijn)
  • sociaal gedrag (medemens zijn)

De kinderen zijn niet verdeeld in jaargroepen maar in stamgroepen. Stamgroepen zijn groepen waarin verschillende leeftijden elkaar ontmoeten.

Wij vinden dat stamgroepen de meest geschikte groepen zijn om onze opvattingen over opvoeding en onderwijs gestalte te (kunnen) geven. De stamgroepvorm lijkt ook het meest op de thuissituatie…. het gezin.
Kinderen leren hierdoor rekening te houden met de ander, zowel jongeren als ouderen. Ze leren mede-mens te worden, terwijl de persoonlijke ontwikkeling niet in de knel komt.
We houden zoveel mogelijk rekening met de aard en de mogelijkheden van ieder kind (individuele begeleiding).
Iedere stamgroep heeft een eigen naam. In principe blijven de kinderen drie jaar in dezelfde stamgroep.
Ook op onze school komt het voor dat kinderen een jaar langer in een stamgroep blijven. Dat betekent voor de kinderen echter niet dat ze alles opnieuw doen. Het meeste werk zal dat kind kunnen voortzetten op het eigen niveau.
Binnen de stamgroep zijn er voldoende mogelijkheden om elk kind aan zijn/haar taken te laten werken.

Schooltijden

Onderbouw(groep 1 en 2)

ochtend 8.30 – 12.00 uur
middag 13.15 – 15.15 uur

Middenbouw(groep 3 t/m 5)

ochtend 8.30 – 12.00 uur
middag 13.15 – 15.15 uur

Bovenbouw(groep 6 t/m 8)

ochtend 8.30 – 12.00 uur
middag 13.15 – 15.15 uur

Maar op woensdag:

Onderbouw en groep 3 en 4

ochtend 8.30 – 11.30 uur

Bovenbouw en groep 5

ochtend 8.30 – 12.15 uur

allen ’s middags vrij