Zorg voor kinderen

Wij zorgen voor alle kinderen in onze school. Wij stellen alles in het werk om kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven. Het doel is het behouden van een goede sfeer om in te werken en te leren. Omdat alle kinderen verschillend zijn is dat niet altijd even gemakkelijk. Het betekent dat leerkrachten en kinderen zich voortdurend moeten aanpassen aan elkaar, zoals dat in de hele samenleving gaat. Kinderen leren soms heel gemakkelijk terwijl anderen soms erg veel moeite met leren hebben. We willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat de taken zo veel mogelijk moeten worden afgestemd op het kind. De hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van het werk is dus niet altijd hetzelfde voor ieder kind. Dat is in onze manier van werken verweven. Accepteren van verschillen wil niet zeggen dat we genoegen  nemen met minimale prestaties.

In de groep

De zorg voor het kind ligt in eerste instantie bij de groepsleerkracht. Door een  goede, effectieve instructie wordt er rekening gehouden met verschillen in de groep. De instructie is kort voor kinderen die weinig nodig hebben. Zo blijft er voor anderen voldoende ruimte voor extra(verlengde) instructie en begeleiding over. Door de heterogene groepen en heterogene tafelgroepen is het ook mogelijk dat kinderen elkaar helpen.

In het algemeen is de leerkracht voldoende toegerust om kinderen in de groep te begeleiden. Door individuele scholing en teamopleidingen wordt de professionaliteit van alle leerkrachten op peil gehouden en verbeterd. Leerkrachten vinden steun bij bouwgenoten, die vaak met  gelijksoortige problemen worden geconfronteerd  Ook kan de leerkracht advies vragen bij de Intern Begeleider (IBer). Twee maal per jaar worden alle kinderen besproken  door de leerkrachten en de IBer.

Kinderen die in deze gesprekken naar voren komen, kunnen op de volgende manieren binnen de groep geholpen worden;

 • preventieve instructie; ”pre-teaching”
 • extra instructie / ander werk( kortdurend)
 • leerlingbespreking in de bouw; “collegiale consultatie”
 • individueel handelingsplan
 • groepshandelingsplan

 

Intern Begeleider Leerlingenzorg

Van iedere leerling worden  de persoonlijke gegevens en de toetsgegevens  bijgehouden .

De IB er “bewaakt“ en beheert deze gegevens; zoals gespreksverslagen, onderzoeksverslagen, leerlingvolgsysteemgegevens e.d.

Ook onderhoudt zij de contacten met collega’s en instanties die betrokken zijn bij de zorg rondom een kind en/of ouder.

Verder  ondersteunt de IBer de leerkracht in de groep d.m.v. advies, observatie en coaching.

 

Buiten de groep

 • Remedial Teaching(RT).
  Begeleiding buiten de groep aan kinderen die opvallen op grond van toets-resultaten of observaties  (rekenen, spellen, lezen, motoriek).
  Incidenteel vindt er begeleiding plaats op het sociaal-emotionele vlak.
 •  NT2 project Lelystad.
  Een aantal keren per week kunnen kinderen die nog maar kort in Nederland zijn een speciaal programma volgen. Dit is vooral gericht op taalverwerving (NT2).
 • Logopedie.
  Er is een logopediste werkzaam op Laetare. Zij is eens per 2 /3 weken een dagdeel op school. Door middel van screening(onderzoek) en voorlichting helpt zij ouders en leerkrachten op het gebied van de ontwikkeling van taal, spraak, stem en gehoor. Elk kind wordt onderzocht zodra het 5 jaar is, de zogenaamde “screening van de 5-jarigen”. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijke problemen.
 • Onderwijsloket.
  Als wij hulp nodig hebben bij het begeleiden van leerlingen worden wij geadviseerd door een consultatieve leerlingbegeleider. Dit is meestal een orthopedagoog. Samen met de IB er en de leerkracht wordt een plan voor verdere aanpak opgesteld. Het Onderwijsloket is een onderdeel van het Samenwerkingsverband WSNS  Lelystad.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  Iedere maand is er overleg tussen  de schoolmaatschappelijk werkster, de contactpersoon CJG, de IBer en de directeur.  Dit overleg betreft kinderen en eventueel ouders of verzorgers met een probleem. Na dit overleg is er ook een spreekuur voor ouders/kinderen. Het CJG werkt ook samen met het Onderwijsloket.
 • Permanente Commissie Leerlingenzorg.
  Als de school en het Onderwijsloket tot de conclusie komen dat er onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden  zijn voor het kind, wordt besloten tot aanmelding bij de PCL. Daar wordt besloten hoe het kind verder geholpen kan worden. Dat kan plaatsing op een andere basisschool zijn of een verwijzing naar een Speciale School voor Basis Onderwijs of REC.

Extra zorg voor kinderen:

Toestemming van de ouders

Elke ouder wordt bij inschrijving gevraagd schriftelijk toestemming te verlenen voor hulp aan hun kind binnen de school door leerkrachten van de school. Als we het nodig achten hulp van buiten school in te schakelen, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht en wordt hen hiervoor opnieuw schriftelijk toestemming gevraagd. Ouders zijn dan al lang bij het zorgtraject betrokken en denken op die manier mee over de begeleiding van hun kind.